Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PDF ↪

Aanvvullende algemene Voorwaarden PGB

Aanvullende Algemene Voorwaarden train de trainer

Algemene voorwaarden Leren Leren Nederland  
2 december 2022

Artikel 1 Wie is Leren Leren Nederland?

 1. Leren Leren Nederland is een handelsnaam van VOF Leren Leren Schiedam, en gevestigd aan de Westerkade 20 (3116 GK) in Schiedam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75153580. Haar btw-identificatienummer is NL860162333B01.
 2. Leren Leren Nederland is bereikbaar via het e-mailadres: info@lerenlerennederland.nl

Artikel 2 Definities

 1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden is ‘Leren Leren Nederland’.
 2. De wederpartij is de partij waarmee Leren Leren Nederland een overeenkomst heeft gesloten en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met ‘je’, ‘jou’ en ‘jouw’.
 3. Met ‘wij’, ‘ons’ en ‘partijen’ worden Leren Leren Nederland en jij samen bedoeld.
 4. Met ‘overeenkomst’ wordt bedoeld de tussen ons afgesloten overeenkomst. In geval van de aanschaf van een fysiek product is sprake van een ‘koopovereenkomst’. In alle andere gevallen is sprake van een ‘overeenkomst van opdracht’. Zo nodig wordt in deze algemene voorwaarden daar onderscheid tussen gemaakt.
 5. Met ‘algemene voorwaarden’ wordt bedoeld deze algemene voorwaarden inclusief de eventueel van toepassing zijnde aanvullende algemene voorwaarden voor een specifieke dienst.
 6. In deze algemene voorwaarden maakt Leren Leren Nederland waar nodig onderscheid tussen jij handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en jij als consument.
 7. Het aanbod van Leren Leren Nederland bestaat onder meer uit:
  a.        Verkoop van producten (koopovereenkomst);
  b.        (Online) workshops en trainingen (overeenkomst van opdracht);
  c.        Events (overeenkomst van opdracht);
  d.        Incompany workshops en trainingen (overeenkomst van opdracht);
  e.        Cadeaubonnen (overeenkomst van opdracht);
  f.        App (overeenkomst van opdracht).
 8. Het ‘standaardaanbod’ is het aanbod zoals vermeld staat op de
 9. website van Leren Leren Nederland en dat online aangeschaft kan worden.
 10. Onder ‘bijeenkomst’ wordt begrepen (online, offline en/of incompany) workshops, trainingen, events en andere groepsbijeenkomsten.
 11. Onder ‘schriftelijk’ wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, aanvullingen en vervolgovereenkomsten van Leren Leren Nederland, tenzij wij schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Als partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, dan gaan deze afspraken voor op de algemene voorwaarden.
 3. Leren Leren Nederland mag haar algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Leren Leren Nederland zal je vooraf informeren en de gewijzigde algemene voorwaarden toesturen. Ben je een consument en is de wijziging nadelig voor je, dan kan je de overeenkomst schriftelijk ontbinden binnen twee weken nadat Leren Leren Nederland jou heeft geïnformeerd.
 4. Als een bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In dat geval geldt datgene wat op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst bij de strijdige bepaling komt, waarbij, voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. Dit geldt ook als jij een consument bent en bepaling uit de algemene voorwaarden strijdig is met het consumentenrecht.
 5. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een bepaling in deze algemene voorwaarden of overeenkomst of als zich tussen ons een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen wij in goed overleg schriftelijke afspraken maken.
 6. Ook als Leren Leren Nederland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij het recht verliest om naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4 Aanbod en aanvaarding

 1. Elk aanbod van Leren Leren Nederland is vrijblijvend en mag door haar worden gewijzigd.
 2. Het standaardaanbod van Leren Leren Nederland is direct online aan te schaffen in haar webshop. Na de online bestelling en betaling ontvang je van Leren Leren Nederland een schriftelijke bevestiging, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.
 3. Inschrijving voor workshops, trainingen en events vindt plaats op volgorde van binnenkomst.  Als de bijeenkomst waarvoor je je hebt aangemeld vol is, verschuift Leren Leren Nederland je inschrijving naar de eerstvolgende beschikbare datum. Als er nog geen datum bekend is, zal Leren Leren Nederland je op de wachtlijst plaatsen. Neem je onze dienstverlening af als consument en ga je niet akkoord met een andere datum, dan kan je de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
 4. Voor overige aanbiedingen zal Leren Leren Nederland je een offerte toesturen, welke vrijblijvend en 14 dagen geldig is. De overeenkomst komt tot stand nadat jij schriftelijk akkoord hebt gegeven op de offerte en Leren Leren Nederland dit schriftelijk bevestigd heeft, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte en deze algemene voorwaarden.
 5. Aan een aanvaarding die afwijkt van het aanbod is Leren Leren Nederland niet gebonden. Ook is Leren Leren Nederland niet gebonden aan het aanbod, als je redelijkerwijs had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leren Leren Nederland niet tot het verrichten van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 Herroepingsrecht

 1. Als consument heb je een bedenktermijn van 14 dagen vanaf aanmelding nadat je een overeenkomst met Leren Leren Nederland hebt gesloten, tenzij jij afstand hebt gedaan van het herroepingsrecht. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk ontbinden.
 2. In geval van een koopovereenkomst gaat de bedenktijd in op de dag nadat jij of een door jou vooraf aangewezen derde het product heeft ontvangen. Bestaat de bestelling uit meerdere zendingen, dan gaat de bedenktijd in op de dag nadat je het laatste product hebt ontvangen. Je gaat tijdens de bedenktijd zorgvuldig om met de geleverde producten. Je mag de verzegeling niet verbreken en/of het plasticfolie niet verwijderen. Ook mag je geen kopieën maken of het (digitale) bestand delen met anderen.
 3. In geval van een overeenkomst van opdracht gaat de bedenktijd in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 4. Als je gebruikt maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van het terugsturen van de door jou ontvangen producten voor jouw rekening. Is het product beschadigd, en valt deze beschadiging aan jou te wijten, dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
 5. Leren Leren Nederland vergoedt alle betalingen die je hebt gedaan, inclusief eventuele verzendkosten. De betaling wordt zo snel mogelijk gerestitueerd via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruik, maar in elk geval binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat je Leren Leren Nederland de herroeping hebt gemeld. In geval van een product geldt als voorwaarde dat Leren Leren Nederland het product heeft ontvangen of dat jij bewijs van complete terugzending kan laten zien.
 6. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst alsmede het juist en tijdig terugsturen van ontvangen producten ligt bij jou.

 

Artikel 6 Duur overeenkomst en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een cadeaubon kan gebruikt worden voor het standaardaanbod van Leren Leren Nederland en is geldig zolang Leren Leren Nederland als bedrijf actief is. Een cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts eenmaal verstrekt. De cadeaubon of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
 3. Overeengekomen termijnen, waaronder levertermijnen, zijn indicatief en betreffen nooit fatale termijnen. Leren Leren Nederland is niet eerder in verzuim dan dat jij haar schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn geeft aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 7 Inzet derden

 1. Leren Leren Nederland mag de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaten aan een werknemer of een derde. Dit gebeurt altijd met de nodige zorgvuldigheid. Waar nodig vindt overleg met jou plaats.
 2. De algemene voorwaarden en de verplichtingen uit de overeenkomst gelden ook voor deze door Leren Leren Nederland ingeschakelde derden.
 3. Leren Leren Nederland blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 Verwachtingen

 1. Leren Leren Nederland zal de overeenkomst zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zij verstrekt echter geen garanties op het behalen van een bepaald resultaat.
 2. Je verstrekt Leren Leren Nederland gevraagd en ongevraagd tijdig en volledig alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en informeert haar tijdig over wijzigingen in de verstrekte informatie.
 3. Je hebt een open en respectvolle houding en houdt rekening met de medewerkers van Leren Leren Nederland en andere deelnemers. Je respecteert hun privacy. Leren Leren Nederland behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen die door hun gedrag het verloop van bijeenkomsten, teamtrainingen of andere groepssessies verstoren.
 4. Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten (ongeacht in welke vorm) is niet toegestaan, tenzij Leren Leren Nederland hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 5. Tijdens een online training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld via de chat. Je verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen.
 6. Je respecteert het auteursrecht van Leren Leren Nederland en zal hier geen inbreuk op maken.
 7. Je geeft de ontvangen toegangsgegevens voor de online omgeving niet aan anderen of laat anderen op een andere wijze de online omgeving gebruiken.
 8. Als wij hierover afspraken hebben gemaakt, zorg je dat alle middelen, voorzieningen en faciliteiten, waarvan Leren Leren Nederland heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en te allen tijde beschikbaar zijn en naar behoren functioneren.
 9. Je zorgt dat jouw medewerkers en de door jou ingeschakelde derden op de hoogte zijn van deze verwachtingen door deze actief onder hun aandacht te brengen.
 10. Het overtreden van deze bepalingen door of namens jou kan resulteren in onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en gebruik van de diensten van Leren Leren Nederland. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de vergoeding voor de desbetreffende dienst onverlet.

Artikel 9 Online dienstverlening

 1. Doordat sommige diensten online geleverd worden, kan Leren Leren Nederland niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn.
 2. Zonder voorafgaande bekendmaking kan Leren Leren Nederland de online omgeving of de app (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem, online omgeving of app.
 3. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online dienst geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.
 4. Leren Leren Nederland mag berichten van jou zonder nader bericht verwijderen, als de inhoud daarvan het verwijderen rechtvaardigt.

 

Artikel 10 Wijzigen overeenkomst

 1. Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst door jou mag Leren Leren Nederland de afgesproken prijs of omvang van de opdracht aanpassen. Een mondeling verzoek zal eerst schriftelijk bevestigd worden door Leren Leren Nederland.
 2. Leren Leren Nederland zal je zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als de afgesproken uitvoeringstermijn verandert of als de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of inhoudelijke consequenties zal hebben.
 3. Leren Leren Nederland mag de inhoud van haar producten en diensten tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering, de planning van onderdelen van een bijeenkomst tussentijds wijzigen en bepalen wie een bijeenkomst zal geven en eventueel iemand tussentijds vervangen.

 

Artikel 11 Tarieven

 1. Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten en exclusief bijkomende kosten zoals reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Als een prijs is gebaseerd op door jou verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Leren Leren Nederland het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Leren Leren Nederland heeft het recht de afgesproken vergoeding te indexeren. Ook mag zij haar tarief aanpassen als het btw-tarief wijzigt of als tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering langer dan drie maanden zit en haar kosten in die periode zijn gestegen. Consumenten hebben het recht bij een prijsstijging de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van wet- of regelgeving.

 

Artikel 12 Betaling

 1. Je ontvangt van Leren Leren Nederland een digitale factuur op het opgegeven e-mailadres. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Bij het standaardaanbod betaal je vooraf het volledige bedrag. Je kunt geen aanspraak maken op levering totdat deze betaling volledig heeft plaatsgevonden.
 3. Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen. Deze bepaling is niet van toepassing op consumenten.
 4. Als je niet of niet op tijd betaalt, dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Ben je consument, dan ontvang je eerst een kosteloze herinnering. Alle vorderingen van Leren Leren Nederland zijn direct opeisbaar als jij in verzuim bent. Eventuele betalingsregelingen komen dan te vervallen. Je betaalt over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die Leren Leren Nederland moet maken overeenkomstig de wettelijke regeling.
 5. Leren Leren Nederland heeft in geval van verzuim het recht om de overeenkomst op te schorten en of te ontbinden. Zij is niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijf recht hebben op de nog niet betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Leren Leren Nederland op jou onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie
 2. Als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een partij gehouden is  vertrouwelijke informatie aan bevoegde autoriteiten of aan door de wet of bevoegde autoriteiten aangewezen derden te verstrekken, en die partij zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is die partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de ander partij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan.
 3. Leren Leren Nederland mag de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, zolang hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt.

Artikel 14 Auteursrecht

 1. Op alle werken van Leren Leren Nederland, waaronder teksten, materialen zoals de kaarten, het spel en uitlegmap, afbeeldingen, (digitale) werkboeken, e-boeken, video’s en ander trainingsmateriaal, berust het auteursrecht bij Leren Leren Nederland of een door haar ingeschakelde derde.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leren Leren Nederland mogen deze werken niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. Je mag van online werken een print maken voor eigen gebruik. Ook mag je de zogeheten kopieerbladen kopiëren en verspreiden. De kopieerbladen zijn daar expliciet voor bedoeld.
 3. Het is niet toegestaan om (delen van) deze werken commercieel te verkopen, op te nemen in een eigen programma of anderszins een vergoeding te vragen voor deze werken.
 4. Wij kunnen hierover andere schriftelijke afspraken maken. Leren Leren Nederland mag aan haar toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
 5. De door Leren Leren Nederland tijdens een opdracht vervaardigde werken, inclusief het wijzigen van de al bestaande, mag zij voor andere doeleinden en opdrachten gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Leren Leren Nederland is in dat geval aan jou op geen enkele wijze een vergoeding verschuldigd.
 6. Bij overtreding van dit artikel ben je Leren Leren Nederland een direct opeisbare boete van €10.000 verschuldigd voor iedere overtreding en ook €1.000 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Leren Leren Nederland om in plaats van de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen en onverminderd al haar overige rechten.

Artikel 15 Annuleren en verhindering

 1. Het verplaatsen van een 1-op-1 afspraak is mogelijk als je Leren Leren Nederland uiterlijk de dag voor de afspraak schriftelijk informeert. Als Leren Leren Nederland al kosten heeft gemaakt, mogen deze bij jou in rekening worden gebracht.
 2. Annulering van een individueel geboekte bijeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan. Bij annulering geldt dat een bedrag in rekening wordt gebracht:
  a.        Tot 30 dagen voor de aanvangsdatum mag je kosteloos annuleren;
  b.        Tussen de 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum ben je gehouden een 50% van het overeengekomen bedrag te vergoeden;
  c.        Binnen 15 dagen vooraanvangsdatum ben je gehouden 100% van de overeengekomen prijs te vergoeden.
  Je kunt je laten vervangen door een ander, nadat wij hierover overleg hebben gehad. Deze regeling is niet van toepassing op een incompany bijeenkomst.

 3. Een incompany bijeenkomst kan in onderling overleg worden verplaatst naar een later moment, onder de voorwaarde dat de volledige factuur uiterlijk op de oorspronkelijk afgesproken datum betaald is. Eventuele extra kosten die Leren Leren Nederland moet maken door de verplaatsing komen voor jouw rekening.
 4. Als Leren Leren Nederland verhinderd is, dan zal de afspraak of bijeenkomst worden verplaatst. In geval van een 1-op-1 afspraak of incompany bijeenkomst zal in overleg met jou een nieuwe datum worden afgesproken. In alle andere gevallen zullen wij een nieuwe datum vaststellen en je daarover informeren. Als je niet kan op de nieuwe datum, dan mag je je deelname kosteloos annuleren.
 5. Leren Leren Nederland kan een bijeenkomst geheel afgelasten in geval van verhindering, bij onvoldoende aanmeldingen of om andere voor Leren Leren Nederland moverende redenen. Bij een afgelasting komen de betalingsverplichtingen te vervallen. Al gedane betalingen worden terugbetaald.

Artikel 16 Overmacht

 1. Overmacht ontslaat Leren Leren Nederland van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat jij enig recht hebt om vergoeding van kosten, schade en rente.
 2. Met overmacht wordt bedoeld een situatie waarin het voor Leren Leren Nederland redelijkerwijs onmogelijk is of zij gehinderd wordt om te leveren zoals afgesproken en haar daarvan geen verwijt te maken valt en ook niet anderszins voor rekening van haar komt. Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een trainer of coach, epidemie/pandemie, oorlog of daarop lijkende situaties, stroomstoring, extreme weersomstandigheden, brand, werkstaking bij Leren Leren Nederland, gewijzigde overheidsmaatregelen, internet- en computerstoringen, netwerkaanvallen, hack en andere cybercriminaliteit, extreme file of storingen openbaar vervoer. Leren Leren Nederland geeft haar trainingen welbewust altijd met twee personen. Als een van de twee trainers ziek is, valt dat ook onder overmacht.
 3. Als er sprake is van overmacht, dan zal Leren Leren Nederland je zo snel mogelijk informeren. Indien mogelijk zullen wij een passende oplossing proberen te vinden.
 4. In geval van langdurige (langer dan twee maanden) of blijvende overmacht kunnen partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
 5. Je blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de overeenkomst te vergoeden.

Artikel 17 Opschorting

 1. Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting mag Leren Leren Nederland de uitvoering van de overeenkomst opschorten als jij je verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zoals
     a.        het niet, niet tijdig of niet volledig betalen;
     b.        het niet acteren overeenkomstig de opgenomen verwachtingen;
     c.        het niet nakomen van de afspraken over het auteursrecht en toegang tot de online omgeving;
     d.        de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig of niet behoorlijk verstrekken;
     e.        het niet of afdoende ter beschikking hebben van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen, voorzieningen en faciliteiten.
 2. Eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten mogen door Leren Leren Nederland volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 18 Ontbinding

 1. Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 2. Leren Leren Nederland heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden als jij jouw betaalafspraken niet nakomt dan wel als je ook na opschorting jouw verplichtingen niet nakomt. De al verrichte werkzaamheden worden bij je in rekening gebracht.
 3. Eventuele kosten die Leren Leren Nederland heeft gemaakt of nog zal moeten maken, bijvoorbeeld omdat annulering van de gehuurde ruimte niet meer mogelijk is, worden ook bij jou in rekening gebracht.
 4. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk ontbinden in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de andere partij.
 5. Ben je een consument, dan geldt in plaats van voorgaande de wettelijke regeling.

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. De vergoeding, waaronder schadevergoeding als Leren Leren Nederland aansprakelijk is voor schade, welke Leren Leren Nederland aan jou verplicht zou zijn te betalen gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, is per voorval of combinatie van gelijksoortige en verbonden voorvallen beperkt tot een bedrag van €1.000. Als het bedrag exclusief btw dat je het afgelopen jaar aan haar hebt betaald op grond van de overeenkomst, gerekend vanaf het schadeveroorzakende incident, lager is dan €1.000, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot dit bedrag.
 2. Leren Leren Nederland is niet aansprakelijk voor:
     a.         Schade ten gevolge van fouten in of als gevolg van door jou verstrekte onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie;
     b.        Schade ten gevolge van het niet of niet volledig bereiken van het door jou beoogde resultaat;
     c.        Indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
     d.        Beschadigingen, diefstal of verlies van jouw eigendommen en andere schade ontstaan tijdens bijeenkomsten, trainingen en begeleiding op locatie, waaronder begrepen het pand van Leren Leren Nederland.
 3. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leren Leren Nederland.
 4. Leren Leren Nederland mag aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde anderen tegenover jou inroepen. Ook mag Leren Leren Nederland de schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe jij alle medewerking zal verlenen.

Artikel 20 Afsluitende bepalingen

 1. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, aansprakelijkheid en geheimhouding.
 2. Iedere vordering van jou, behalve een vordering die al door Leren Leren Nederland is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is ingesteld.
 3. Voor alle rechtsverhoudingen tussen ons waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn geldt het Nederlands recht.
 4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich naar behoren hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
 5. De rechter in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. Ben je een consument? Dan bepaalt jouw woonplaats welke Nederlandse rechter bevoegd is.